การศึกษาปัจจัยส่งผลต่อพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของมดและมอดข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รังสิมันตุ์ คำตื้อ, นพรัตน์ เหลืองอ่อน, สุพศิน สาใจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ไชยบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงงานที่จะศึกษาพฤติกรรมของมดและมอดเมื่อต้องอยู่ร่วมกันในระบบปิดด้วยการทดสอบแบบ linear test