เครื่องทอดกล้วยฉาบอัตโนมัติ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าลดการกระเด็นของน้ำมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริศรา พังทุย, พชรพล ชนประทาน, กษิดิศ จันทร์วาสน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภณ อุ่นวิเศษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากขั้นตอนในการทำกล้วยฉาบซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านในชุมชนหลายๆคนแต่เนื่องด้วยจากขั้นตอนกรรมวิธีในการทำกล้วยฉาบนั้นมีขั้นตอนที่ต้องใช้กำลังคนมาก สามรถผลิตกล้วยฉาบได้ในปริมาณที่จำกัดและอันตรายที่เกิดจากการที่น้ำมันกระเด็น คณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นเรื่อง เครื่องทอดกล้วยฉาบอัตโนมัติ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าลดการกระเด็นของน้ำมันขึ้นมาเพื่อที่จะลดต้นทุนในการผลิตกล้วยฉาบ สามารถผลิตกล้วยฉาบในปริมาณที่มากขั้นและลดอันตรายที่เกิดจากการที่น้ำมันกระเด็น

ขั้นตอนแรกในการดำเนินคือการสร้างเครื่องทอดกล้วยฉาบอัตโนมัติ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าลดการกระเด็นของน้ำมันโดยที่เราจะสอบถามหรือศึกษาข้อมูลกรรมวิธีในการทำกล้วยฉาบแล้วนำข้อมูลที่ได้มารวบรวมและเรียบเรียงหลังจากนั้นจึงนำข้อมูลมาออกแบบวิทยาศาสตร์ เครื่องทอดกล้วยฉาบอัตโนมัติ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าลดการกระเด็นของน้ำมัน เมื่อออกแบบเสร็จแล้วจึงสร้างเครื่องทอดกล้วยฉาบอัตโนมัติ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าลดการกระเด็นของน้ำมันขึ้นมาแล้วจึงนำไปทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องทอดกล้วยฉาบอัตโนมัติ

สรุปผลการทดลอง คือ เครื่องทอดกล้วยฉาบอัตโนมัติ ระบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าป้องกันการกระเด็นของน้ำมัน สามารถทำงานได้ตรงตาม ขั้นตอนที่ตั้งไว้ ร้อยละ 93.33 ทำงานไม่ตรงตามขั้นตอน ร้อยละ 6.67 กล้วยฉาบที่ทอดด้วยเครื่องทอดกล้วยฉาบอัตโนมัติระบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าป้องกันการกระเด็นของน้ำมัน เทียบกับกล้วยฉาบที่ทอดด้วยคนทอด มีความเหมื่นกันแต่ทอด้วยเครื่อง มีน้ำมันเกาะที่ผิวน้อยกว่า ดังนั้น เครื่องทอดกล้วยฉาบอัตโนมัติ ระบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าป้องกันการกระเด็นของน้ำมัน สามารถทำงานได้ ตรงตารูปแบบที่ตั้ง และกล้วยฉาบที่ทอดได้ไม่แตกต่างจากคนทอด