เตาเผาถ่านขนาดเล็กสำหรับเผาถ่านดอกไม้และผลิตภัณฑ์ถ่านดูดซับกลิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นธิชา วังโพธิ์, ภูวนิดา บุญคำ, ธนภัทร์ เส็งคำปาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภณ อุ่นวิเศษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการเผาถ่านโดยใช้เตาถ่านทั่วไปต้องรอให้ได้ปริมาณสิ่งที่ต้องการเผาจนเต็มเตาจึงจะเผาถ่านได้ และในการเผาแต่ละครั้งต้องใช้เชื้อเพลิงจำนวนมากว่าเตาจะติดและไหม้กลายเป็นถ่านพร้อมใช้ และยิ่งในการเผาถ่านชิ้นงานที่มีขนาดเล็กต้องรอให้ได้ปริมาณวัสดุที่จะเผาจนวนมากและการเผาอาจทำให้เกิดความเสียหายจำนวนมากดังนั้นการใช้เตาเผาถ่านขนาดเล็กสำหรับเผาถ่านดอกไม้และผลิตภัณฑ์ถ่านดูดซับกลิ่นจึงเป็นวิธีช่วยลดความเสียหายของชิ้นงานและยังใช้เชื้อเพลิงน้อยเหมาะสำหรับการเผ่าถ่านสำหรับตกแต่งและดูดกลิ่นอับได้