สมาร์ทแคลอรี่มิเตอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภัชชา แสงฤทธิ์, พันมณี ศรีภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภณ อุ่นวิเศษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สมาร์ทแคลอรี่มิเตอร์ สร้างขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการเก็บข้อมูลให้มีความต่อเนื่องช่วยลดการใช้พลังงาน โดยประยุกต์หลักการทำงานของชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและควบคุมอุณหภูมิในระบบให้คงที่เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งทำให้การหาค่าความจุความร้อนจำเพาะมีความแม่นยำ และควบคุมอุณหภูมิและติดตามการเปลี่ยนแปลงผ่านแอพพลิเคชั่น

จากการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพสมาร์ทแคลอรี่มิเตอร์ โดยหาค่าความจุความร้อนจำเพาะของเหล็ก และ อะลูมิเนียมเทียบกับค่าจริง พบว่า ได้ค่าความจุความร้อนจำเพาะของเหล็ก 493.9 จูลต่อกิโลกรัมต่อเคลวิน ซึ่งต่างจากค่าจริง 1.22 เปอร์เซ็นต์ และ ค่าความจุความร้อนจำเพาะของอะลูมิเนียม 885.9 จูลต่อกิโลกรัมต่อเคลวิน ซึ่งต่างจากค่าจริง 0.67 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทั้งค่าความจุความร้อนจำเพาะของเหล็ก และอะลูมิเนียมต่างจากค่าจริงน้อยมากจึงสรุปได้ว่า สมาร์ทแคลอรี่มิเตอร์ มีประสิทธิภาพและสามารถใช้หาค่าความจุความร้อนจำเพาะได้