หุ่นยนต์ผู้ช่วยบรรณารักษ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญนพ ศรีวานิช, ศิวกร ชุติพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หุ่นยนต์ที่สามารถช่วยในการบันทึกการยืมคืนหนังสือและเก็บค่าบริการด้านการคืนหนังสือที่ล่าช้า