สีย้อมโครโมโซมในรูปแบบเพคตินไฮโดรเจลจากก้านผักตบชวาและศึกษาอัตราส่วนระหว่างเคาเฟอีนและสารสกัดเพื่อเพิ่มความเสถียรของสีย้อมโครโมโซม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญยวีร์ บุตรแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วราภรณ์ นิยมเดชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนี้มีการทดลองโดยประมาณ โดยได้ทำการสกัดเพคตินจากก้านผักตบชวา และทำการวิเคราะห์และศึกษาองค์ประกอบเพื่อเปรียบเทียบกับ เพคตินทางการค้า และทำการทดสอบการขึ้นรูปเป็นเพคตินไฮโดรเจลเพื่อที่จะพัฒนาเป็นสีย้อมในรูปเพคตินไฮโดรเจล จากนั้นก็ทำการสกัดสีจากลูกหม่อน และศึกษาอัตราส่วนระหว่างสีย้อมและเอทานอล เพื่อที่จะศึกษาว่าอัตราส่วนไหนสามารถติดสีได้ดีที่สุด จากนั้นทำการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างใส่มอร์แดนท์กับไม่ใส่มอร์แดนท์ โดยการย้อมและเปรียบเทียบกับสีย้อมธรรมดาและสีอะซีโตคาร์มีน หลังจากนั้นทำการศึกษาอัตราส่วนระหว่างสีย้อมกับคาเฟอีนเพื่อศึกษาการรักษาและเปรียบเสถียรภาพของสีย้อมโครโมโซม จากนั้นก็นำไปใช้ในกลุ่มตัวอย่างเพื่อประเมินความพึงพอใจของสีย้อมที่อยู่ในรูปเพคตินไฮโดรเจล