สีน้ำมันทาเหล็กจากน้ำมันเมล็ดยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธฤตวัน ธัญธาดาพันธ์, ปณิธิ ปรีชาวุฒิเดช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุลยา สามัญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สีน้ำมันทาเหล็กจากน้ำมันพืชธรรมชาติ น้ำมันเมล็ดยางพารา เพื่อประหยัดพลังงานในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการผลิตสีน้ำมัน คุณสมบัติเพิ่มเติมของน้ำมันเมล็ดยางพารายังทำให้สีแห้งได้อย่างรวดเร็วและไม่เป็นผลเสียต่อร่างกาย เมล็ดยางพารายังมีราคาถูกและหาได้ง่ายในภาคใต้ของประเทศไทย ทำให้ต้นทุนในการผลิตน้อย แต่ประสิทธิภาพกลับเทียบเท่าหรือสูงกว่าของในตลาดด้วยซ้ำ จากการทดสอบประสิทธิภาพจาก ระยะเวลาการแห้งของสี ความมันวาวและความคงทนของสีเมื่อฝนตกหนัก