สูตรอย่างง่ายในการหาพื้นที่รูปก้นหอยฟีโบนักชีที่รัศมี R หน่วย โดย R คือรัศมีที่มากที่สุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กลอเรีย อาหมัน, รัชฎา แดงนุ้ย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิเชียร เฟื่องฟ้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากคณะผู้จัดทำมีความสนใจเกี่ยวกับลำดับฟีโบนักชี เมื่อศึกษาก็พบว่าลำดับฟีโบนักชีสามารถนำมาประยุกต์สร้างเป็นรูปก้นหอยได้ ทำให้เกิดความสงสัยว่าจะสามารถหาพื้นที่ของรูปก้นหอยได้อย่างไรให้ง่ายและรวดเร็วที่สุด ทางคณะผู้จัดทำจึงต้องการหาสูตรอย่างง่ายที่สามารถหาพื้นที่รูปก้นหอยฟีโบนักชีที่รัศมี n หน่วย โดย n คือรัศมีที่มากที่สุด