การศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของเวลากับปริมาณไดอะตอมที่เกาะบนเนื้อผ้าคอตตอน ลินิน และโพลีเอสเตอร์ เพื่อประเมินระยะเวลาการเสียชีวิตของศพจมน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สาธิดา โต๊ะแสงธรรม, ปัณฑารีย์ จงประเสริฐพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพรรณ โฉมวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของเวลากับปริมาณไดอะตอมที่เกาะบนเนื้อผ้าคอตตอน ลินิน และโพลีเอสเตอร์ เพื่อประเมินระยะเวลาการเสียชีวิตของศพจมน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยประมาณระยะเวลาการเสียชีวิตของศพจมน้ำโดยไดอะตอมที่เกาะบนเนื้อผ้าชนิดต่าง ๆ ภายใต้ระยะเวลาที่แตกต่างกัน เพื่อสนับสนุนข้อมูลในกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณความหนาแน่นของไดอะตอมที่พบ และความหลากหลายทางชีววิทยาของไดอะตอมที่พบบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดปทุมธานี โดยเตรียมการทดลองจากการนำเนื้อผ้าต่างชนิด ได้แก่ คอตตอน ลินิน และ โพลิเอสเตอร์ แช่ให้จมในแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงนำขึ้นจากน้ำด้วยระยะเวลาที่แตกต่างกัน นำจำนวนไดอะตอมมาเปรียบเทียบในแต่ละชนิดของเนื้อผ้าและช่วงระยะเวลา แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมถึงหาความสัมพันธ์ของระยะเวลา เนื้อผ้า และไดอะตอมโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนกระบวนการพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ได้