การศึกษาและเปรียบเทียบความเข้มข้นของเชื้อรา Trichoderma spp. ที่เหมาะสมเพื่อยับยั้งเชื้อรา Pythium spp. และ Rhizoctonia solani ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเน่าคอดินในคะน้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวโรจน์ เชาว์เชี่ยวชาญ, อภิเชฏ เลี่ยวไพโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิชากร สัตย์จริง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โดยทั่วไปการแก้ปัญหาโรคเน่าคอดินที่เกิดจากเชื้อ Pythium spp. และ Rhizoctonia solani สามารถทำได้โดยการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา แต่การใช้สารเคมีเพื่อป้องกันและกำจัดเชื้อราก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก โครงงานจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบความเข้มข้นของเชื้อรา Trichoderma spp. ที่เหมาะสมเพื่อยับยั้งเชื้อรา Pythium spp. และ Rhizoctonia solani ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเน่าคอดินในคะน้า เริ่มจากการเตรียมเชื้อรา Trichoderma spp. Pythium spp. และ Rhizoctonia solani ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน 3 เข้มข้น จากนั้นศึกษาความเข้มข้นของเชื้อรา Trichoderma spp. ที่เหมาะสมที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อรา Pythium spp. และ Rhizoctonia solani ในระดับห้องปฏิบัติการ ถัดมานำความเข้มข้นของ Trichoderma spp. ที่เหมาะสมจากระดับห้องปฏิบัติการไปทดสอบในระดับโรงเรือนกับเมล็ดคะน้าติดโรคที่หลากหลายอัตราส่วนของ Pythium spp. ต่อ Rhizoctonia solani จำนวนอัตราส่วนละ 10 ต้น สุดท้ายศึกษาอัตราส่วนของเชื้อรา Pythium spp. และ Rhizoctonia solani ที่แตกต่างกันว่ามีผลต่อการเกิดโรคอย่างไร