การศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถของจุลินทรีย์ที่ได้จากการหมักจาวปลวกในการย่อยสลายตอซังข้าวที่ส่งผลต่อการยับยั้งโรครากเน่าในทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุเดช เครือเตียว, รวิสรา รอดเเก้ว, ปัญจมาพร คำศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณา หะเทศ, อนันตศักดิ์ เหมเส็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถของจุลินทรีย์ที่ได้จากการหมักจาวปลวกในการย่อยสลายตอซังข้าวที่ส่งผลต่อการยับยั้งโรครากเน่าในทุเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการย่อยสลายตอซังข้าว และเพื่อศึกษาความสามารถในการยับยั้งโรครากเน่าในทุเรียนที่เป็นพืชเศรษฐกิจและยังเป็นปัญหาหลักของชาวเกษตรกรที่ปลูกทุเรียน รวมไปถึงเพื่อลดปัญหาการสร้างมลพิษและฝุ่นละอองจากการเผาทำลายตอซังข้าว โดยทำการหมักเชื้อจุลินทรีย์จากจาวปลวกด้วยการนำจุลินทรีย์จาวปลวกผสมกับแป้งข้าวจ้าวและน้ำในอัตราส่วน 1 : 2 : 2 จากนั้นนำจุลินทรีย์ที่ได้ไปย่อยสลายตอซังข้าว กรองเอาน้ำหมักจาวปลวกไปทดสอบยับยั้งโรครากเน่าในทุเรียน