ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การควบคุมการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่โดยการฉีดวัคซีนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดนัยกฤต คงวิทยานนท์, ภัครพร จริงจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธัญนันท์ ตันวิมลรัตน์, เสาวณี ทองเกิด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในช่วงนี้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสไข้หวัดใหญ่ซึ่งเป็นปัญหาในการดำเนินชีวิตของนักเรียน เนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่เชื้อไปยังผู้ใกล้ชิดได้ หากผู้ใกล้ชิดไม่ได้มีภูมิคุ้มกันของโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งจะทำให้มีการติดต่อได้ง่าย และอาจมีอาการรุนแรงได้ ดังนั้นการฉีดวัคซีนที่เปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันของโรคไข้หวัดใหญ่จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้คนหมู่มาก

คณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะนำตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์มาเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือเกี่ยวกับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่นอกจากนี้ยังสามารถทำสถิติและสร้างรูปแบบเพื่อให้เห็นสถานการณ์มากขึ้น ซึ่งสามารถช่วยในการรณรงค์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้อีกด้วย