ตัวแบบเชิงกราฟสำหรับการจัดการสัญญาณไฟจราจร กรณีศึกษาทางแยกหอนาฬิกา จ.ตรัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนากานต์ โชคณัติ, นันทิกานต์ พงศ์ภัทรกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นงลักษณ์ อัตถกาญจน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากสี่แยกหอนาฬิกาจังหวัด ตรัง เป็นถนนสายหลักและเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด ตรัง มีรถขับผ่านเป็นจำนวนมาก การจราจรบริเวณทางแยกหอนาฬิกาจังหวัด ตรัง จึงมีความหนาแน่นและมีปัญหาการจราจรติดขัดในบางช่วงเวลา ดังนั้นการบริหารการจราจรที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ ทางกลุ่มของพวกเราจึงได้ประยุกต์ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่มีพื้นฐานจากทฤษฎีกราฟและกำหนดการเชิงเส้น เพื่อศึกษาวิธีการจัดการจราจรและจัดตารางเวลาที่เหมาะสมกับการกำหนดจังหวะสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก โดยมีกรณีศึกษาคือทางแยกหอนาฬิกาจังหวัด ตรัง