ตูร์รี แป้นพิมพ์สำหรับผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เตชพัฒน์ เอ่งฉ้วน, ธีร์ เถือนเหมือน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อดิศร เลื่องสกุลไพศาล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้พิการทางสายตา คือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านการมองเห็น ดวงตาไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ หรือรับรู้ความสว่างและความมืดได้ ผู้พิการทางสายตาจึงมีความลำบากไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไป รวมไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ ปัจจุบันผู้พิการทางสายตานั้นจัดเป็น 8.85 เปอร์เซ็นต์ของผู้พิการทั้งหมดหรือมีจำนวน 186,701 คน (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2565) ก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ในระดับประเทศ

Pellegrino Turri นักประดิษฐ์ชาวอิตาลีผู้ที่คิดค้นเครื่องพิมพ์ดีดแบบกลไกซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ดีดรุ่นแรก ๆ ของโลก เพื่อที่จะมอบให้เพื่อนของเขาที่เป็นผู้พิการทางสายตาชื่อว่า Contessa Fantoni จากเหตุผลดังกล่าว พวกเราจึงมีความคิดที่จะนำแป้นพิมพ์มาประยุกต์ใช้เพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นของผู้พิการทางสายตา