การเปรียบเทียบสารสกัดแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) จากมะม่วงหาวมะนาวโห่ และ ลูกหม่อนในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus aureus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภัสสรา เก้าเอี้ยน, ธัญญารัตน์ หนูทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลักษณ์ ตุลยกุล, ประกอบกิจ แหลมม่วง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงาน เรื่อง การเปรียบเทียบสารสกัดแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) จากมะม่วงหาวมะนาวโห่และ ลูกหม่อนในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Escherichia coli วัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาวิธีการสกัดสารแอนโทไซยานินจากมะม่วงหาวมะนาวโห่และลูกหม่อน 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S.aureus และ E.coli ของสารแอนโทไซยานินจากมะม่วงหาวมะนาวโห่และหม่อน 3. เพื่อต่อยอดในการใช้สารแอนโทไซยานินเพื่อต่อต้านสารต้านอนุมูลอิสระ โดยสมมติฐานการทดลองว่า 1. สารแอนโทไซยานินในหม่อนมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ S.aureus และ E.coli ได้ดีกว่ามะม่วงหาวมะนาวโห่ 2. สกัดสารแอนโทไซยานินจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ และ ลูกหม่อน มาเป็นยาสมุนไพรรักษาอาการเบื้องต้นของโรคท้องร่วง และวิตามินต่อต้านอนุมูลอิสระได้วิธีการทดลอง นำผลมะม่วงหาวมะนาวโห่และผลหม่อนสกัดได้ ด้วยวิธี pH differential method คือใช้ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่และผลลูกหม่อนไปอบให้แห้งด้วยตู้อบที่อุณหภูมิ 45°C เป็นเวลา 12 Hr จนได้ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่และผงลูกหม่อนขนาด อนุภาคอยู่ในช่วง 1-150 μm เติมอะซิโตนและนำไปจุ่มใน Ultrasonic Bath ด้วยความถี่ 38.5 kHz เป็นเวลา 30 min นำไปกรองและนำสารละลายเขย่าสารละลายให้เข้ากันโดยที่แยกสารและวิเคราะห์หาปริมาณสารแอนโทไซยานินทั้งหมดโดยใช้วิธี pH differential method ตั้งทิ้งไว้ในที่มืดที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 15 min และคำนวณหาปริมาณแอนโทไซยานินการประเมินฤทธิ์ต้านเชื้อ E. coli และ S.aureus ทำการเลี้ยงเชื้อและต้มให้เดือดจนวุ้นทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิ 45-50o C ทำการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย S. aureus และ E. coli บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar แล้วนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 35°C เป็นเวลา 18 Hr เพื่อเลี้ยงเชื้อให้ได้โคโลนีเดี่ยว ๆ นำไปบ่มต่อ และปรับเติมให้มีความขุ่นที่เหมาะสม ทำการเจือจางต่อด้วยการเติมส0.85% โซเดียมคลอไรด์โดยเจือจางให้ความเข้มข้นลดลงทีละ 10 เท่า จนถึงประมาณ 105-107 cell/mL การทดสอบฤทธิ์เบื้องต้นในการต้านเชื้อ S. aureus และ E. coli โดยวิธี Disc diffusion assay การเตรียมสารสกัด Positive control และ Negative control ชั่งสารสกัดแอนโทไซยานิน ใส่ในหลอดปั่นเหวี่ยงขนาด 1.5 mL เติมเมทานอลปริมาตร 100 μL แล้วใช้เรื่องอัลตราโซนิกเพื่อช่วยควบคุมในการละลายให้สารสกัดละลายได้มากที่สุด โดยใช้เมทานอลหยดลงบน paper disc การทดสอบฤทธิ์เบื้องต้นโดยนำจานอาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง(Mueller Hinton Agarplate) เข้าอบนาน 30 min โดยการใช้เทคนิคปลอดเชื้อ(Aseptic technique) จดบันทึกค่า MBC หรือความเข้มข้นของสารสกัดที่สามารถฆ่าเชื้อได้จากจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่ไม่มีการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียแล้ว การหาความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. aureus และ E. coli โดยวิธี Broth dilution technique การเตรียมสารสกัดโดยเตรียมหลอดทดลองที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วจำนวน 10 หลอด เตรียมสารสกัดให้มีความเข้มข้นสุดท้ายเป็น 200 mg/mL โดยได้ผลการทดลองความเข้มข้นของสารสกัดในหลอดที่ 1-9 มีค่าลดลงเรื่อยๆจนหลอดที่ 10 ความเข้มข้นของสารสกัดเท่ากับศูนย์จึงใช้เป็น Positive control แล้วเติมเชื้อแบคทีเรียลงไปในทุกหลอด หลอดละ1 mL บ่มเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย 24 Hr สังเกตความขุ่นของเชื้อแต่ะละหลอดเปรียบเทียบกับ Positive control ทำเพิ่มอีก 3 ครั้ง บันทึกหลอดที่ไม่มีความขุ่นจะได้ค่า MIC ผลจากทดลองพบสารสกัดแอนโทไซยานินในลูกหม่อนนั้นสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ดีกว่าในมะม่วงหาวมะนาวโห่