การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเหม็นหืนในกุนเชียงหมู กุนเชียงไก่เเละกุนเชียงปลาจากสารสกัดผลสุกโคลงเคลง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุทธวีร์ ไชยวรรณ, ปุญญิศา คงสะอาด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการสกัดสารแอนโทไซยานินจากผลโคลงเคลงสุกและผลโคลงเคลงสุกแตก ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดแอนโทไซยานินจากผลโคลงเคลงเป็นส่วนผสมในการต้านอนุมูลอิสระหรือยับยั้งการเหม็นหืนในกุนเชียงหมูและกุนเชียงไก่ ทำการศึกษาโดยการสกัดสารจากผลโคลงเคลงแบบสุกและแบบสุกแตก ในอัตราส่วน 1:1 1:2 และ 1:3 แล้วนำไปตรวจวัดค่าดูดกลืนแสงด้วยเครื่องUV-VIS Spectrophotometer และจัดทำผลิตภัณฑ์กุนเชียงหมูและกุนเชียงไก่ โดยสกัดสารแอนโทไซยานินจากผลโคลงเคลงแบบสุกในอัตราส่วน 1:3 และผลโคลงเคลงแบบสุกแตกในอัตราส่วน1:2 เป็นส่วนผสมในกุนเชียงทั้ง2ชนิด เพื่อทดสอบการยับยั้งการต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งการเหม็นหืนของกุนเชียง จากการศึกษาพบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมในการสกัดสารแอนโทไซยานินจากผลโคลงเคลงสุก คือ อัตราส่วน1:3 และ อัตราส่วนที่เหมาะสมในการสกัดสารแอนโทไซยานินจากผลโคลงเคลงสุกแตก คือ อัตราส่วน1:2 และเมื่อนำสารสกัดแอนโทไซยานินจากผลโคลงเคลงในอัตราส่วนที่เหมาะสมมาเป็นส่วนผสมในกุนเชียงหมูและกุนเชียงไก่ พบว่าสามารถต้านอุนมูลอิสระและยับยั้งการเหม็นหืนของกุนเชียง ได้ทั้งกุนเชียงหมูเเละกุนเชียงไก่เหมือนกันทั้งคู่