การศึกษาประสิทธิภาพในการต้านเชื้อราของน้ำมันหอมระเหยอบเชยเพื่อผลิตสารกันบูดธรรมชาติ ในผลิตภัณฑ์กาละเเม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวัช ปาณะศรี, ภคพล รักษามั่น, ปวีร์ ชูสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพล แก้วอุดม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา 2) เพื่อศึกษาผลของการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus flavus ต่อระดับความเข้มข้นน้ำมันหอมระเหยอบเชย ผลการศึกษาพบว่าน้ำมันหอมระเหยอบเชยที่มีระดับความเข้มข้น 20% สามารถยับยั้งเชื้อราได้น้อยที่สุด (ร้อยละของการยับยั้งเฉลี่ยเท่ากับ 36.29) ขณะที่น้ำมันหอมระเหยอบเชยที่มีระดับความเข้มข้น 40% 60% และ 80% ให้ผลการยับยั้งที่ไม่แตกต่างกัน (ร้อยละของการยับยั้งเฉลี่ยเท่ากับ 51.85 51.85 และ 65.93 ตามลำดับ) และน้ำมันหอมระเหยอบเชยที่มีระดับความเข้มข้น 100% ให้ผลการยับยั้งสูงสุด (ร้อยละของการยับยั้งเฉลี่ยเท่ากับ 70.37) แต่อย่างไรก็ตามไม่มีความแตกต่างกับน้ำมันหอมระเหยอบเชยที่มีระดับความเข้มข้น 80% ดังนั้นจึงเลือกใช้ระดับตวามเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหย 40% เนื่องจากมีผลการยับยั้งที่ใกล้เคียงกันและใช้ปริมาตรน้ำมันหอมระเหยน้อยที่สุด การศึกษาครั้งนี้สามารถนำมาทดสอบต่อร่วมกับวัสดุดูดซับเพื่อผลิตเป็นสารกันบูดธรรมชาติในการต้านเชื้อราในผลิตภัณฑ์กาละแม