การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับเมทิลีนบลูจากน้ำเสียอุตสาหกรรมฟอกย้อมด้วยแผ่นดูดซับ จากผักตบชวา กาบมะพร้าว และ ฟางข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิระพันธ์ จินา, ศิวกร เพชรรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพล แก้วอุดม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับเมทิลีนบลูจากน้ำเสียอุตสาหกรรมฟอกย้อมจากแผ่นดูดซับจากเส้นใยธรรมชาติ (ลำต้นผักตบชวา กาบมะพร้าวและฟางข้าว) และศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์แผ่นดูดซับจากลำต้นผักตบชวาโดยเส้นใยธรรมชาติที่นำมาสกัดแล้วขึ้นรูปนั้น ทางคณะผู้วิจัยจึงอยากนำมาใช้ โดยการนำมาทำปฎิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์(NaOH) จากนั้นกรองและบ่มกาก เติมคาร์บอนไดซัลไฟด์ แล้วบ่มทิ้งไว้ นำของผสมหนืดผสมกับเกลือโซเดียมซัลเฟต(CS₂) เทใส่ถ้วยกระดาษที่วางบนตะแกรงแล้วเติมกรดซัลฟิวริก(H₂SO₄) ทิ้งให้แห้ง จะได้แผ่นดูดซับ นำแผ่นดูดซับจากรากผักตบชวา กาบมะพร้าว และฟางข้าว ไปแช่ในสารละลายเมทิลีนบลู กรองผ่านกระดาษกรอง แล้วนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ คำนวณหาความเข้มข้นที่เหลือและเที่ยบกราฟมาตรฐาน (calibration curve) จากนั้นเลือกนำแผ่นดูดซับจากลำต้นผักตบชวาที่สังเคราะห์ได้ไปทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมโดยปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์(NaOH)และเปลี่ยนอุณหภูมิในการบ่มกาก แล้วทำเช่นเดิม ผลที่ได้จากโครงงานคือแผ่นดูดซับและผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับเมทิลีนบลูจากน้ำเสียอุตสาหกรรมฟอกย้อมจากแผ่นดูดซับจากเส้นใยธรรมชาติ (ลำต้นผักตบชวา กาบมะพร้าวและฟางข้าว) และผลการวิเคราะห์สภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์แผ่นดูดซับจากลำต้นผักตบชวา