โครงการแปรรูปเศษวัสดุตะไคร้เหลือทิ้งจากวิสาหกิจชุมชน บ้านคลองสำโรง ร่วมกับเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์และถ่านไม้โกงกาง เป็นถ่านหม้อไฟ Hotpot กลิ่นสมุนไพรธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุรัสกร พรรัตนรักษา, ณรัก พฤฒิก้องภพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนากานต์ ธนนิวัฒน์, ปวีณา บาดาล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาถ่านหม้อไฟ Hotpot กลิ่นสมุนไพร เป็นการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนอย่างครบวงจร โดยถ่านแปรรูปนี้จะช่วยชูโรงอาหารไทยที่มีรสชาติเผ็ดร้อนให้โด่ดเด่นยิ่งขึ้น ในแง่การประชาสัมพันธ์อาหารไทยให้โด่งดังเป็น soft power นี่เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการนำเสนออาหารให้น่าสนใจยิ่งขึ้น ครบในทุกมิติ ทั้งรูป รส และกลิ่น ในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ที่มีอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ส่งผลให้มีเศษวัสดุเหลือทิ้งหลายชนิด การแปรรูปวัสดุเหล่านี้จะช่วยลดปัญหาขยะและเป็นการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายเศรษฐกิจ BCG วัสดุเหลือทิ้งในชุมชนอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีศักยภาพในการผลิตถ่านหม้อไฟ Hotpot กลิ่นสมุนไพร ได้แก่ เศษตะไคร้ และเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ร่วมกับเศษถ่านไม้โกงกาง โดยถ่านไม้โกงกางเป็นถ่านที่มีประสิทธิภาพในการความร้อนสูง ตะไคร้ช่วยให้กลิ่นหอม และเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์จะเป็นกาวธรรมชาติที่ผสานส่วนประกอบต่างๆเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ถ่านหม้อไฟ Hotpot ที่ขึ้นรูปได้จะถูกทดสอบคุณสมบัติทางเคมี และค่าความร้อน ในห้องปฎิบัติการ ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D 5142 และ ASTM D 5865 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพต่อไป