การหาพื้นที่ปิดล้อมของพาราโบลาจากค่าคงตัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาญกิจ พรหมรัตน์, ศิวกร เเก้วประทุม, วริศรา บุญเตี่ยว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนัน จันทรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาและค้นคว้าการหาพื้นที่ปิดล้อมของพาราโบลา และจากการสังเกตพื้นที่ปิดล้อมของพาราโบลาต่างๆ ผู้จัดทำมีความสนใจในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งก็คือพื้นที่ปิดล้อมของพาราโบลาที่เกิดจากเส้นตรงลากผ่าน ซึ่งสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปใช้ประโยชนได้ เช่น การใช้ในการอุตสาหกรรมต่างๆ การศึกษาในห้องเรียน เป็นต้น

คณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาและค้นคว้า เพื่อคิดวิธีการหาพื้นที่ปิดล้อมของพาราโบลาที่เกิดจากเส้นตรงลากผ่าน เพื่อทำให้ง่ายต่อการหาพื้นที่ปิดล้อมของพาราโบลาโดยการใช้ความรู้ทางเลขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ประกอบกับการใช้ความรู้เรื่อง อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชัน เพื่อจะได้มองเห็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นและเห็นรูปแบบที่ชัดเจน และจากการศึกษา คณะผู้จัดทำสามารถหาพื้นที่ปิดล้อมของพาราโบลาที่เกิดจากเส้นตรงลากผ่าน โดยใช้สูตรอย่างง่ายและค่าคงตัวที่คิดขึ้น ซึ่งสูตรที่ได้สามารถนำมาใช้งานได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้