การศึกษาสารสกัดแทนนินจากหยวกกล้วยและเปลือกมังคุดต่อการแข็งตัวของเลือด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยรัตน์ พอก๊ะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มงคล ปัญญารัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการศึกษาสกัดสารแทนนินจากเปลือกมังคุดและหยวกกล้วยต่อการแข็งตัวของเลือดมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาและสกัดสารแทนนินในเปลือกมังคุดและหยวกกล้วยที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด

และสร้างแผ่นแปะห้ามเลือดจากสารสกัดแทนนินที่คัดเลือกได้โดยทำการทดลอง ดังนี้ตอนที่ 1 การสกัดสารแทนนินจากเปลือกมังคุดและหยวกกล้วย ทำโดยนำเปลือกมังคุดและหยวกกล้วย จำนวน 50 กรัม

มาสกัด สารแทนนินด้วย Ethanal 95% (v/v) แล้ว ทำการทดสอบสารแทนนินโดยหยด Ferric chloride 0.1% (w/v) พบว่า สารสกัดจากเปลือกมังคุดให้ค่าความเข้มสี(HEX) จากโปรแกรม

Image color picker เข้มกว่าสารสกัดจากหยวกกล้วย ตอนที่ 2 ทำการทดสอบฤทธิ์เบื้องต้นต่อการห้ามเลือดโดยการหยดเลือดหมูลงบนสารสกัดแทนนินจากเปลือกมังคุดและหยวกกล้วยบนแผ่นสไลด์แล้วทำ

การเอียงสไลด์ 45 องศาทุก ๆ 1 นาทีพบว่า เลือดหมูในสารสกัดแทนนินจากเปลือกมังคุด มีการจับตัวกันเป็นก้อนและแห้งติดแผ่นสไลด์ที่เวลา 4 นาที แต่สารสกัดแทนนินจากหยวกกล้วยที่ทำการหยดเลือดหมู

พบว่า เลือดจับตัวกันเป็นก้อนและไม่แห้งติดแผ่นสไลด์เมื่อเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้นสารสกัดแทนนินจากเปลือกมังคุดมีฤทธิ์ต่อการห้ามเลือดได้ดีกว่าสารสกัดแทนนินจากหยวกกล้วย ตอนที่ 3 เมื่อนำสารสกัดแทนนินจากเปลือกมังคุดที่คัดเลือกได้มาสร้างแผ่นแปะห้ามเลือด โดยการนำสารสกัด 2กรัม มาผสมกับ Gelatin 12 กรัม และ Glycerin 1 กรัม ละลายเป็นเนื้อเดียวกันและทำการขึ้นรูปเป็นแผ่น เมื่อนำแผ่นแปะห้ามเลือดมาทดสอบการแข็งตัวของเลือดหมูโดยหยดเลือดหมูลงบนแผ่นแปะจำนวน 3 หยด พบว่าเลือดหมูแห้งติดแผ่นแปะภายในเวลา4 นาทีส่วนแผ่นแปะที่ไม่ผสมสารสกดัเลือด พบว่า เลือดไม่แห้งติดแผ่นแปะ จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า สารสกัดแทนนินจากเปลือกมังคุดน่าจะสามารถพฒั นาไปเป็นแผ่นแปะแผลห้ามเลือดได้ทั้งนี้ควรทำการศึกษาในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ความสามารถในการฆ่าเช้ือจุลินทรีย์การปลอดเชื้อเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ต่อไป