การศึกษาหินแปรบริเวณแอ่งเชียงใหม่เพื่ออธิบายการเกิดแอ่งเชียงใหม่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนัท จักรฤทธิพงศ์, ปุณยวัจน์ ลี้สกุลรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราพร ฉลาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อิทธิพลจากการชนกันระหว่างทวีปอินเดียและยูเรเชียส่งผลทำให้เกิดการแปรธรณีสัณฐานในบริเวณตอนบนของประเทศไทย ก่อให้เกิดแอ่งเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแอ่งตะกอนขนาดใหญ่บริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ลักษณะที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของแอ่งเชียงใหม่คือการแปรสภาพแบบไพศาลของดอยสุเทพ และดอยอินทนนท์ ซึ่งเกิดการการยกตัวของหินฐานอายุพรีแคมเบรียมในบริเวณทางด้านตะวันตกของแอ่งเชียงใหม่ ในช่วงของการชนกันของแผ่นเปลือกโลกทวีปอินเดียและยูเรเชีย

การศึกษาหินแปรจึงเป็นหนึ่งในวิธีการศึกษากระบวนการแปรธรณีสัณฐานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการแปรสภาพของหินโดยใช้ศิลาวิทยา ข้อมูลที่ได้บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมขณะที่แปรสภาพ และวิวัฒนาการของกระบวนแปรสัณฐาน อีกทั้งยังสามารถนำมาสรุปและอธิบายการเกิดแอ่งเชียงใหม่ได้