เครื่องกรองมลพิษจากท่อไอเสียระบบดิจิตอล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรพันธ์ หาสุข, ปุญวัฒน์ รัศมี, วัชริศ มาลา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนศักดิ์ เจริญธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอนุกูลนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศ ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดแก๊สพิษที่เป็นอันตราย คือ ควันจากท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ ซึ่งปล่อยแก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) และคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2)

ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon)

ไนตริคออกไซด์ (NO2) และไนโตรเจนออกไซด์ (NO4)

พวกอัลดิไฮด์ (Aldehyde)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfurdioxide) รถจักรยานยนต์ที่ใช้งานนานจะปล่อยแก๊สพิษเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้คน นวัตกรรมเกี่ยวกับการกำจัดแก๊สพิษจากท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ยังไม่มีการนำมาใช้ในระดับอุตสาหกรรม คณะผู้จัดทำจึงสนใจผลิตและศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกรองมลพิษจากท่อไอเสียระบบดิจิตอล นำไปติดบริเวณปลายท่อไอเสีย โดยใช้วัสดุตัวกรองที่ทำมาจากวัสดุที่เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย คือ แกลบ ซึ่งในปัจจุบันราคาตกต่ำเพียง 40 บาทต่อกระสอบ เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับแกลบ โดยองค์ประกอบของเครื่องกรองมลพิษจากท่อไอเสียระบบดิจิตอล มี 2 ส่วน ได้แก่ 1.ส่วนกรองมลพิษ 2.ส่วนตรวจวัดค่ามลพิษ โดยแสดงผลผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานและแปลผล และยังสามารถนำแผ่นกรองมาใช้ซ้ำได้ เป็นการประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดแก๊สพิษ