เครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิดาภา แจ่มศรี, เมธาสิทธิ์ สินธุศิริ, รุจิรดา ผองแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มณี อิ่มเจือ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอนุกูลนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน