นวัตกรรมเเละการพัฒนาเครื่องคัดแยกมูลไส้เดือนอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐฐิชา อนุรักษ์, นวพร ฟันสคูลตัน, พิชญากรณ์ ชัยฮัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธัญญกานต์ ดีสวน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นวัตกรรมเเละการพัฒนาเครื่องคัดแยกมูลไส้เดือนอัตโนมัติ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่ต้องการเครื่องคัดเเยกมูลไส้เดือนใช้งบประมาณที่น้อยและผลที่ได้มีประสิทธิภาพมาก