นวัตกรรมอนุบาลไม้มะค่าสำหรับป่าเบญจพรรณในเขตพื้นที่แห้งแล้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราพร ขุมดินพิทักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรรมอนุบาลต้นมะค่าสำหรับป่าเบญจพรรณในเขตพื้นที่แห้งแล้ง โดยศึกษา 1)โครงสร้างของเมล็ดและต้นอ่อนของต้นมะค่าเพื่อสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับโครงสร้างของต้นมะค่า 2)ลักษณะและคุณสมบัติของมูลวัวแห้งบนดินเพื่อวิเคราะห์การป้องกันการระเหยของน้ำในดินที่อยู่ใต้มูลวัว 3)ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของเปลือกมะพร้าวที่ช่วยในการอนุบาลต้นอ่อน เพื่อนำมาเป็นต้นแบบของนวัตกรรมอนุบาลต้นมะค่า 4)การเร่งการงอกเพื่อหาวิธีการที่จะทำให้เมล็ดพันธุ์งอกได้เร็วขึ้น 5)ชนิดของดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโต เพื่อหาดินที่สามารถเพิ่ม อัตราการงอก อัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะค่า 6)วัสดุดูดซับและกักเก็บความชื้น เพื่อหาอัตราส่วนของวัสดุที่เหมาะสม คุณสมบัติการอุ้มน้ำ และการสลายบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถกักเก็บความชื้นได้ดีอีกทั้งมีความแข็งแรงและยังสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ 7)วัสดุที่ใช้ทำฝาปิดกระถางเพื่อหาขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมของฝาปิดในการป้องกันการระเหยออกของน้ำและให้น้ำซึมผ่านเข้ามาได้ง่าย เพื่อนำวิธีการและวัสดุต่างๆที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในแต่ละตอนมาเป็นส่วนประกอบของนวัตกรรมจากนั้นหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมอนุบาลต้นมะค่า พบว่านวัตกรรมอนุบาลต้นมะค่ามีประสิทธิภาพในการเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ด อัตราการรอดตาย และมีการเจริญเติบโตเร็วขึ้น มีอัตราการรอดชีวิตที่สูงกว่าต้นกล้าที่ไม่ได้ใช้นวัตกรรมในการเพาะปลูก