นวัตกรรมแผ่นตรวจวัดความชื้นในดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรภา ไกรธรรม, อริสสา สิงห์คำป้อง, จิรัฒติยา บัวดง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นวัตกรรมแผ่นตรวจวัดความชื้น