เครื่องเตือนกินยาสำหรับคนสูงอายุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพัฒน์ จุฑามณี, ธนพัฒน์ ศิริพันธุ์, ซอฟรอน วุฒิโรจนธาดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหาคนสูงอายุเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมซึ่งคนสูงอายุนั้นต้องการ การดูแลมากกว่าคนทั่วไปคนสูงอายุส่วนใหญ่จะมีโรคประจำตัวและอาการหลงลืมได้ง่ายทำให้ต้องกินยาอยู่เป็นประจำซึ่งผลกระทบของการลืมรับประทานยา หรือ รับประทานยาไม่ตรงเวลาทำให้เกิดอาการดื้อยาและยากต่อการรักษาของแพทย์ หรือ อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ เราจึงเล็งเห็นปัญหาเหล่านี้จึงทำให้ Medicine reminds simulator ที่ได้ต้นแบบมาจากเครื่องเตือนกินยาทั่วไปที่ไม่ได้มีความสดวกสบายและไม่ได้ประยุกต์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) เมื่อถึงเวลากินยาเครื่องจะทำการแจ้งเตือนเป็นระบบเสียงและทำการจ่ายยาลงมาพร้อมกับเติมน้ำในแก้วและระบบจะส่งข้อความให้ว่าจ่ายยาแล้วผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) และยังบอกจำนวนยาที่เหลือในกล่องบรรจุยา ซึ่งเหมาะกับคนสูงอายุและผู้ดูแลที่จะได้รับความปลอดภัยและสดวกในการดูแล อีกทั้งยังมีขนาดที่กระทัดรัด