เครื่องแยกความชื้นออกจากยางก้อนถ้วยเพื่อหาน้ำหนักของเนื้อยางเเห้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนวรรณ ปุย, นารีมาน เจะโนะ, นัสรีน เซ็ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผานิดา แลหมัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษตรกรชาวสวนยางประสบปัญหาการกดราคาซื้อขายยางก้อนถ้วยจึงมีความต้องการเครื่องแยกความชื้นออกจากยางก้อนถ้วยที่ให้ผลได้ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว และสร้างความเป็นธรรมระหว่างพ่อค้าคนกลางกับเกษตรกรชาวสวนยาง โดยได้ออกแบบเครื่องแยกความชื้นออกจากยางก้อนถ้วยเพื่อหาน้ำหนักของเนื้อยางเเห้งมา เพื่อทำการแยกความชื้นที่มีอยู่ในยางก้อนถ้วยออก และแสดงค่าน้ำหนักของเนื้อยางแห้งที่แท้จริงออกมา