รูปแบบการวางโดมิโน่และโทมิโน่ทั้งหมดที่สามารถวางได้ในสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดm*n

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลอยนภัส เตวิชยวณิชย์, เกศราภรณ์ ขอเกียรติวงศ์, พิชชานัน พรรณราย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากโครงงานคณิตศาสตร์รูปแบบการวางโดมิโนและโทรมิโนทั้งหมดที่สามารถวางได้ในสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาด m*n ได้ดำเนินการโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะศึกษารูปแบบและความสัมพันธ์ของวิธีการวางโดมิโนและโทรมิโนทั้งหมดที่สามารถวางได้ แล้วนำผลของรูปแบบที่ได้ไปใช้ในการหารูปแบบการจัดวางทั้งหมด

การดำเนินการเริ่มจากการร่วมกันคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินในเลือกเรื่องที่จะศึกษาแล้วมีการแบ่งไปศึกษาหาข้อมูล และดำเนินการศึกษาในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย หลังจาก นั้นนำผลการศึกษาที่ได้มาสรุป วิเคราะห์ แล้วเรียบเรียงเป็นข้อเสนอโครงงาน ซึ่งหากสำเร็จจะสามารถนำไปใช้ในการจัดเรียงกระเบื้อง,ผังเมือง,การวางแบบแผนบ้าน ฯลฯ