รูปแบบการเคลื่อนที่ของนกล่าเหยื่อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ต้นธรรม เวียงคลังทรัพย์, ธันยวรรธน์ พัฒนรักษ์, เปรม ปรานนรเศรษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารูปแบบการเคลื่อนที่ของนกล่าเหยื่อเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ซึ่งมีลักษณะคล้ายก้นหอย

โดยมีวิธีการคือ เริ่มพิจารณาจากการเคลื่อนที่ของนกในระยะเวลาและระยะทางที่สั้น ๆ จะสามารถอุปมาได้ว่าการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง

และกำหนด θ คือมุมที่แสดงถึงความต่างของตำแหน่งของนกก่อนและหลังเคลื่อนที่ และ เขียนระยะทางในรูปสมการอนุพันธ์โดย r คือ

ฟังก์ชั่นของมุม θ ที่มีค่าเท่ากับระยะทาง α คือมุมที่นกเคลื่อนที่เปลี่ยนไป แล้วทำการพิจารณารูปสามเหลี่ยมซึ่งเป็นรูปแบบการ

เคลื่อนไหวของนกล่าเหยื่อแล้วทำการแก้สมการเพื่อหาคำตอบแล้วทำการวิเคราะห์คำตอบ