รูปสามเหลี่ยมที่มีจุดเซนทรอยด์ร่วมกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภพธรรม กอมสิน, ปัณณธร สถิรสัตยานนท์, สรรพวัต ณัชตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากคณะผู้จัดทำได้ค้นพบความสัมพันธ์อย่างหนึ่งจากการใช้โปรแกรมGSPพบว่าเมื่อทำการวาดสามเหลี่ยมเป็นรูปตั้งต้นแล้วต่อรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามด้านของรูปสามเหลี่ยมแล้วลากเส้นเชื่อมระหว่างจุดยอดมุมของสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะได้รูปสามเหลี่ยมออกมาจากนั้นลากเส้นเชื่อมระหว่างจุดเซนทรอยด์ของสามเหลี่ยมทั้งสามรูป จะได้รูปสามเหลี่ยมมาหนึ่งรูปและลากเส้นเชื่อมระหว่างจุดศูนย์กลางสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะได้รูปสามเหลี่ยมออกมาอีกหนึ่งรูปทำให้คณะผู้จัดทำสงสัยว่ารูปสามเหลี่ยมตั้งต้นและรูปสามเหลี่ยมที่ได้จากการลากเส้นเชื่อมมีจุดเซนทรอยด์จุดเดียวกันหรือไม่