ธูปฤาษีดูดซับไขมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกฤษฎิ์ นันทสกุลวิโรจน์, ณัฐวี วิวัฒน์ธนกุล, ศรัณย์ ไพศาลธีรเดช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โพธิวัฒน์พล คงซ่าน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องดอกธูปฤาษีดูดซับไขมัน มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการนำทรัพยากรในธรรมชาติซึ่งเป็นวัชพืชและสามารถพบเห็นได้จำนวนมากในประเทศมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดย นำมาผสมผสานกับเครื่องมือที่มีการใช้อยู่่ในปัจจุบัน นั่นคือ การนำ เอาดอกธูปฤาษีซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในด้านการดูดซับไขมันได้ดี มาใช้ในถังดักไขมัน ซึ่งต้องเก็บไขมันไว้ในถังจำนวนมาก เราจึงคิดว่าหากนำทั้งสองอย่างมาประยุกต์ใช้ด้วยกัน จะทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องทำการล้างถังดักไขมันบ่อยมากนัก นั่นคือการสามารถยืดระยะเวลาในการล้างถังดักไขมันให้นานมากขึ้น จากการศึกษาพบว่าดอกธูปฤาษีสามารถช่วยดูดซับไขมันได้ดี ทำให้ปริมาณไขมันที่เข้าไปในถังมีปริมาณลดลง โดยผลการทดลอง พบว่าดอกธูปฤาษีจำนวน 20 กรัม สามารถดูดซับไขมันได้ปริมาณ 150 มิลลิลิตร ซึ่งเป็นปริมาณที่เหมาะสมที่สุดสำหรับใช้ในถังดักไขมันที่ผลิตขึ้นมาในการโครงงานนี้