อุปกรณ์เก็บยาอัจฉริยะและการเก็บข้อมูล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชัย รัฐอมฤต, ณฐนนท์ รัตนเรืองศักดิ์, ศุภวิชญ์ เบญจวงศ์เสถียร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิเทศก์ ศรีเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการประดิษฐ์อุปกรณ์การเก็บยาและการเก็บข้อมูลขนาดพกพา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของกล่องยาประดิษฐ์และการเก็บข้อมูลของผู้ป่วย และเพื่อศึกษาวิธีการเก็บยาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงงานนี้เป็นการประยุกต์การใช้บอร์ด Arduino Pro mini กับอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ได้แก่ Piezo Buzzer, SD Card Module, LED, Servo และ Timer โดยใช้การเขียนโปรแกรมภาษา C เป็นหลัก และภาษา Python บางส่วน โดยเมื่อเราได้ทำการใส่ยาที่ต้องการรับประทานในแต่ละวันลงไปในช่องใส่ยา กล่องยานี้จะสามารถเรียกดูค่าที่แพทย์ได้ใส่ค่าไว้เบื้องต้น มาใช้ร่วมกับ Timer หากถึงเวลาที่ต้องรับประทานยา LED จะมีไฟติด และเมื่อมีการกดปุ่มจะทำให้ Servo ทำงาน จากนั้นยาก็จะตกลงมาในถาดรวมยา เพื่อให้คนไข้ได้รับประทานต่อไป

คณะผู้จัดทำได้เลือกหัวข้อนี้มาทำเป็นโครงงาน เนื่องจากปัจจุบันมีคนที่ลืมรับประทานยา ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเสียประสิทธิภาพของยา หรือแม้แต่การใช้ยาผิดประเภท ทำให้อาจนำไปสู่ การเสียชีวิตได้ รวมถึงกล่องยาขนาดพกพาที่ประดิษฐ์ขึ้นมาก็จะสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่คนไข้ได้อีกด้วย