ผลิตภัณฑ์กําจัดแบคทีเรียที่ทําให้เกิดโรคเน่าดําและเน่าเละในพืช จากพืชในวงศ์ขิง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพิชญา มาช่วย, สุทัตตา เปาะทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุรุทธิ์ หมีดเส็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบกิจกรรมการยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดจากพืชวงศ์ขิง จำนวน 4 ชนิด มาเป็นส่วนผสมของ ผลิตภัณฑ์ยับยั้งโรคเน่าดําและเน่าเละในพืช เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีและลดสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม พืชวงศ์ขิงที่ศึกษาได้แก่ ขิง ข่า ขมิ้น ดาหลาส่วนเหง้า สกัดโดยการหมักด้วยเอทานอล และดาหลาส่วนดอกสกัดโดยใช้อะซิโตน ต่อแบคทีเรียก่อโรคในพืช จํานวน 2 ชนิด ได้แก่ Pectobacterium carotovorum และ Xanthomonas campestris pv. Campestris การทดสอบใช้วิธี agar well diffusion จะอ่านผลโดยการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณโซนใส โดยเปรียบเทียบผลที่ได้กับผลิตภัณฑ์กำจัดโรคพืชยี่ห้อเคลียร์