การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการหาความสูงของระดับของเหลว ในถังทรงกระบอกหน้าตัดวงรีที่วางตัวในแนวนอน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกพร พรมศรี, เอกชัย ธนไพศาลกิจ, สุภัทรา มูลเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุนทร คำภักดี, รสสุคนธ์ แสงแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนผดุงนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากโครงงานเดิมที่คณะผู้จัดทำได้นำความรู้คณิตศาสตร์เกี่ยวกับแคลคูลัสช่วยหาสูตรทั่วไปสำหรับ การหาปริมาตรของของเหลวในถังทรงกระบอกหน้าตัดวงรีที่วางตัวในแนวนอน ซึ่งสูตรดังกล่าวต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติในการคำนวณ ทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะสร้างสูตรให้ง่ายต่อการคำนวณและบุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และคณะผู้จัดทำโครงงานจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของของเหลวเมื่อถูกถ่ายเทและระดับความสูงของของเหลวที่เหลืออยู่ในถังในทรงทรงกระบอกที่มีหน้าตัดขวางเป็นรูปวงรีที่วางตัวในแนวนอน ซึ่งจะเป็นการประยุกต์ในงานด้านวิศวกรรมที่มีข้อจำกัดของการวางถังของเหลวทรงกระบอกที่ไม่สามารถวางตัวในแนวตั้งได้