กระถางเพาะชำย่อยสลายได้จากเส้นใย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญทิมา ใจไธสง, อลิสรา ขันเงิน, กฤติยาณี ช่างสากล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดารานิล โพธิโสภณ, ณศิปภัฏญ์ ทองปาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนผดุงนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษตรกรส่วนใหญ่มักนำถุงเพาะชำพลาสติกสีดำตามท้องตลาดมาเพาะเมล็ด เวลานำต้นกล้าลงปลูกต้องทำการแกะถุงพลาสติกออกก่อน ทำให้เสียเวลาในการปลูกต้นกล้า อีกทั้งพลาสติกที่แกะออกนั้นยังเป็นการเพิ่มขยะและเป็นสาหตุของสภาวะโลกร้อน ทางคณะผู้จัดทำจึงศึกษาวัสดุที่สามารถนำมาผลิตถุงเพาะชำได้และนำลงไปปลูกพร้อมต้นกล้าได้เลย โดยนำเส้นใยพืชในท้องถิ่น 3 ชนิด คือเปลือกถั่วลิสง กาบกล้วยและกาบมะพร้าว มาผลิตกระถางย่อยสลายได้ในครั้งนี้ เพื่อประหยัดเวลาและช่วยลดขยะในการเพาะปลูก