เครื่องร่อนมูลไส้เดือนอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญานิษฐ์ ชูเชิด, ฐิตยา ศรีสวัสดิ์, ธิระพัฒน์ เรืองคลิ้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชฎาพร เชียรศรี, อนิส หมานมานะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในสภาพเศรษฐกิจประเทศไทยมีสินค้าทางการเกษตรมาก ทำให้มีต้นทุนการผลิตสูงโดยเฉพาะปุ๋ย จึงเห็นว่าที่บ้านมีการผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนอยู่แล้ว และคิดว่าการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเอามูลไส้เดือนมาทำเป็นปุ๋ยเพื่อทำการต่อยอด เป็นการประหยัดต้นทุนการผลิตโดยมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวก ก็คือมีการต่อมอเตอร์ ในการทำเครื่องร่อนมูลไส้เดือนเอง โดยเครื่องมอเตอร์นี้จะมีการต่อสายพานเเละส่งผ่านมายังระบบต่างๆภายในเครื่องร่อน โดยมีเครื่องวัดค่า PH ค่าวัดความชื้นอุณหภูมิภายในดิน เครื่องรับค่ามูลไส้เดือน เเละยังมีการเเจ้งเตือนผ่าน Line Notify เพื่อสร้างมูลไส้เดือนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่ออาชีพเกษตกร ทำให้กระบวนการการผลิตผลมีผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น มีความปลอดภัย และไม่มีสารเคมีปนเปื้อน