เครื่องมือพรวนดินถากหญ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี คลังทิพรัตน์, ทิฆัมพร อ่อนจุติ, อริสา แสงเสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรวุฒิ เหล็กเกิดผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการทำเกษตรเราไม่สามารถถากหญ้าพร้อมพรวนดินในเวลาเดียวกันได้ อดีตเราจะใช้จอบในการถากหญ้าและพรวนดิน ซึ่งใช้ระยะเวลานาน ปัจจุบันจึงมีเครื่องตัดหญ้าเกิดขึ้น หากพูดถึงความสะดวกสบายเครื่องตัดหญ้าตอบโจทย์ได้ดี แต่อาจจะไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ที่ไม่ชำนาญ และยังมีเครื่องพรวนดินเกิดขึ้นอีกด้วย แต่ทั้งสองเครื่องมีต้นทุนในการใช้จ่ายสูง คณะผู้จัดทำจึงคิดเครื่องมือที่ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ ทั้งนี้ยังเพิ่มความสะดวกสบาย ลดค่าใช้จ่าย และลดระยะเวลาในการทำงานให้แก่เกษตรกรอีกด้วย ซึ่งเครื่องมือที่ผู้จัดทำคิดขึ้นมาชื่อว่า " เครื่องมือพรวนดินถากหญ้า " หรือเรียกในชื่อภาษาอังกฤษได้ว่า " harrows and mowers " ซึ่งเครื่องมือนี้ทำงานแบบ 2 in 1 โดยใช้แรงของเราในการถากหญ้าพรวนดิน แต่ไม่ได้เหนื่อยเท่ากับการใช้จอบ ทั้งยังไม่เป็นอันตรายเหมือนเครื่องตัดหญ้า และยังไม่เป็นอันตรายต่อโลกของเราอีกด้วย