เส้นฟักทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดารามณี หอมฟุ้ง, โมไนย ไชยศรี, จิรัฏฐ์ เกษตรเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ช่อรัก วงศ์สวรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟักทองเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อาทิ เบต้าแคโรทีน ที่ร่างกายสามารถเปลี่ยนให้เป็นวิตามินเอได้ และยังมีคาร์โบไฮเดรต ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำสูง เหมาะที่จะมาใช้สำหรับเพิ่มความข้นหนืดในผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ คณะผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาและพัฒนาสูตรเส้นฟักทอง โดยเริ่มจากการศึกษาอัตราส่วนของฟักทองและส่วนผสมในการทำเส้นฟักทองที่นำมาขึ้นรูปได้ แล้วศึกษาหาเบต้าแคโรทีนในเส้นฟักทองที่สุกแล้ว จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างชิมและกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ (5-point hedonic scale) แล้วนำข้อมูลไปหาค่าเฉลี่ยเพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเส้นฟักทอง และนำข้อมูลที่ได้จากการทดลองทั้งหมดมาประกอบแก่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เส้นฟักทองต่อไป