เ่ัพาะั่เ้พ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัฒน์ หงษ์เวียงจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรางคณา ธุภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พ้ะเพำเ