การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบของพืชวงศ์ Lamiaceae บางชนิด ต่อการขับไล่ด้วงก้นกระดก Paederus fuscipes

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิรวรรณ มะยะเฉียว, ธนภรณ์ ตะบูนพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมเกียรติ เกิดล่อง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แมลงก้นกระดก (Paederus fuscipes) หรือในชื่อ ด้วงก้นกระดก ด้วงปีกสั้น ด้วงก้นงอน และแมลงเฟรชชี่ จะพบได้มากที่บริเวณใกล้แหล่งน้ำ นาข้าว หรือตามพงหญ้า โดยเฉพาะในหน้าฝนจะมีการระบาดของแมลงชนิดนี้ในต่างจังหวัด หรือในเมือง และบนตึกสูง ๆ เช่น หอพักนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

จะพบในบริเวณที่มีความชื้น โดยส่วนใหญ่จะพบตามห้องน้ำ ซึ่งหากไปสัมผัสหรือปัด แมลงก้นกระดกก็จะปล่อยของเหลวออกมา ทำให้ปวดแสบปวดร้อน คัน ผิวไหม้ มีผื่นแดง ตุ่มน้ำ เกิดแผลพุพอง เป็นหนองขึ้นตามบริเวณผิวหนังที่โดนสัมผัส เนื่องจากพิษของมันมีฤทธิ์เป็นกรดไปทำลายเซลล์ผิวหนัง โดยแมลงก้นกระดกตัวผู้ จะมีพิษร้ายแรงน้อยกว่าตัวเมีย ทั้งนี้เรามักจะเจอแมลงก้นกระดกในช่วงกลางคืน และแผลแมลงก้นกระดก จะปรากฏหลังสัมผัสพิษของแมลงก้นกระดกไปแล้ว 6-12 ชั่วโมง

จากงานวิจัย พบว่าสารสกัดจากพืชวงศ์ Lamiaceae สามารถขับไล่ด้วงก้นกระดก Paederus fuscipes ได้ ซึ่งใบกะเพรา โหระพา แมงลัก สะระแหน่ และยี่หร่า เป็นพืชที่พบได้ในท้องถิ่น อีกทั้งยังจัดอยู่ในวงศ์ Lamiaceae เช่นกัน ทางคณะผู้จัดทำจึงเลือกที่จะศึกษาสารสกัดจากกะเพรา โหระพา แมงลัก สะระแหน่ และยี่หร่า เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพว่าพืชชนิดใดที่สามารถขับไล่ด้วงก้นกระดกได้ดีที่สุด