การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ กรดแอซิติก กรดไนตริก และแอมโมเนียในการล่อยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนากานต์ ขาวเชื้อ, ทักษอร ฤกขะวุฒิกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ชัยมณี, พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จาการสืบค้นข้อมูลของผู้จัดทำจึงได้พบว่าสิ่งที่สามารถดึงดูดยุงได้นั้น คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ กรดแอซิติก กรดไนตริก และแอมโมเนีย จากข้อมูลดังกล่าวทำให้ผู้จัดทำอยากลองศึกษาความแตกต่างของประสิทธิภาพในการล่อยุงของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ กรดแอซิติก กรดไนตริก และแอมโมเนีย เพื่อให้รู้ว่าสิ่งใดมีประสิทธิภาพในการล่อยุงมากกว่ากัน มีผลต่อชนิดและจำนวนของยุงอย่างไร จะทดสอบโดยการนำสารแต่ละชนิดที่กล่าวไว้ใส่ภาชนะทดลอง จากนั้นนำไปวางในพื้นที่ที่ต้องการ เก็บข้อมูลกลางวันและกลางคืน