การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบ กิ่งและรากของต้นพญาสัตบรรณที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหญ้าปากควาย หญ้าเจ้าชู้และไมยราบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรภพ ชูมณี, นนทพัทธ์ ทองวัตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ชัยมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการทำการเกษตรของเกษตรกรต่างก็พบปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่ง นั่นคือ ปัญหาวัชพืช ที่คอยดูดซึมอาหาร น้ำ และแร่ธาตุไปจากพืชผลทางการเกษตร ซึ่งเป็นเหตุให้เกษตรกร เลือกใช้สารกำจัดวัชพืชเหล่านั้นด้วยสารเคมีต่างๆเช่นAmetryn,Atrazine,Dimethametryn, Hexazinone,Matribuzin,Paraquat,CNP, Fomesafen, Oxyfluorfen เป็นต้น ที่ไม่เพียงส่งผลให้วัชพืช ล้มตายแต่ยังทำให้สภาพพื้นดินบริเวณที่ใช้สารกำจัดวัชพืชเสื่อมสภาพไปอีกด้วย ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจเรื่องของปัญหาวัชพืช จากการค้นคว้าทำให้ทราบว่า สารอัลลีโลพาธี (Allelopathy) ที่พบในส่วนต่างๆของ ต้นพญาสัตบรรณซึ่งเป็นต้นไม้ยืนต้น หาได้ง่ายตามท้องถิ่นในประเทศไทย และในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง มีฤทธิ์ในการช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชได้ ทางคณะผู้จัดทำจึงนำใบ กิ่ง และรากของต้นพญาสัตบรรณมาใช้ประโยชน์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของหญ้าปากควาย หญ้าเจ้าชู้ และไมยราบ ซึ่งเป็นวัชพืชที่พบเห็นได้ตามแหล่งเพาะปลูกของเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่