ปลูกพืชด้วยกระดาษเหลือใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรญา กลมสัมฤทธิ์, เขมจิรา ศรีแก้ว, นงลักษณ์ หลาบเหมทุม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริโสภา อนุศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันกระดาษเป็นขยะจำนวนมากเนื่องจากในชีวิตประจำวันของเรา จะต้องเกี่ยวพันกับการใช้กระดาษก่อให้เกิดขยะจากกระดาษเหลือใช้มากมาย อีกทั้งปัญหาใหญ่ของขยะประเภทหนึ่งคือ ผลิตภัณฑ์ในรูปกระดาษที่ผลิตออกมาเป็นจำนวนมากและในจำนวนที่ผลิตออกมาอย่างมหาศาลนี้มีเพียงไม่ถึง 30 เปอร์เซ๊นต์ที่ได้มีการนำกระดาษที่ใช้แล้วไปทำผลิตภัณฑ์ใหม่อีกครั้ง จำนวนที่เหลือจึงกลายเป็นขยะอยู่ในแหล่งทิ้งขยะ คณะผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นปัญหาเเละมีความสนใจที่จะนำกระดาษมาเเปรสภาพให้เป็นวัสดุที่สามารถนำมาปลูกต้นไม้เเทนดินได้เเละเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยนำองค์ความรู้เเละกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ในการทำงาน โดยนำกระดาษเหลือใช้มาทำการยุ้ยกับน้ำเเล้วทำการทดลองเติมสารอินทรีย์เเละอนินทรีย์ต่างๆที่มีความจำเป็นต่อการเจิญเติบโตของพืชลงไป เเล้วนำไปขึ้นรูปเเละทำให้เเห้ง เพื่อการใช้งานเเละการเก็บรักษาที่ง่าย เเล้วทำการทดสอบประสิทธิภาพโดยการทดลองปลูกพืชใส่ในวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นนี้ เเล้วทำการประเมินผลเเละเปรียบเทียบ