บ่อบำบัดน้ำแบบบึงประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปณวัตร ผลจันทร์, นรากร กออำไพ, ปิยราช สารีพิมพ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรจิตา เศรษฐภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

น้ำมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิต ทั้งในด้านอุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันมนุษย์ใช้น้ำอย่างไม่คำนึงถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นเห็นแก่ตัวมักง่าย เช่น ทิ้งขยะลงแม่น้ำ และก็ปล่อยสารเคมีลงสู่แม่น้ำลำคลองโดยไม่มีการกรองหรือการบำบัดก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำ ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ จากข้อความข้างต้นเป็นการยกตัวอย่างบางส่วนของการกระทำของมนุษย์ในปัจจุบัน เท่านั้นก็จะเห็นได้ว่ามนุษย์นั้นปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำคลองโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นลดลง สัตว์น้ำขาดออกซิเจนตายแล้วทำให้น้ำเน่าเสีย มนุษย์ก็ต้องรับประทานสัตว์ที่มีสารเคมีเจอปนอยู่ในตัวสัตว์น้ำ เป็นต้น เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงควรช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำโดยการบำบัดน้ำให้มีคุณภาพก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้จัดทำโครงงานเรื่องการบำบัดน้ำเสีย