การศึกษาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ Solar flare และ Solar Prominence บนชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชราภรณ์ นุชกลาง, พรธิชา รักษาโคตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มาฆภูมิ ชุมพลวงศ์, ศราวุฒิ ขันคำหมื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ Solar flare และ Solar Prominence บนชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนจุดดับกับการเกิดปรากฏการณ์ Solar flare และ Solar Prominence อธิบายความสัมพันธ์และความแตกต่างของปรากฏการณ์ Solar flare และ Solar Prominence โดยนำข้อมูลของจำนวนจุดดับที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน จำนวน Solar flare ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน และ จำนวน Solar Prominence ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน ตั้งแต่ SC21-SC24 (เดือนมีนาคม ปี 1976 – เดือนธันวาคม ปี 2019) จากนั้นนำข้อมูลมาสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนจุดดับกับระดับความรุนแรงของ Solar flare ในระดับ C M และ X โดยสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนจุดดับและระดับความรุนแรงของ Solar flare สุดท้ายทำการวิเคราะห์และอภิปรายความสัมพันธ์ของจำนวนจุดดับและการเกิดปรากฏการณ์ทั้งสอง พร้อมอธิบายและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Solar flare และ Solar Prominence