กระถางเพาะชำจากผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรองกาญจน์ สมรัตน์, วิภารัตน์ มาลีหวล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นภาพร เทียมทะนง, ยุวดี สุวรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กระถางเพาะชำจากวัสดุจากธรรมชาติที่มีความสามารถย่อยสลายได้เร็ว โดยได้เลือกใช้ใบผักตบชวา กระถางเพาะชำที่ผลิตขึ้นมามีการย่อยสลายพอดีกับการเจริญเติบโตของต้นกล้า สามารถทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี และยังสามารถลดปัญหาภาวะโลกร้อนจากการใช้ถุงพลาสติกได้ และทดสอบประสิทธิการย่อยสลายของกระถางที่ผลิตขึ้น