ชาสมุนไพรบรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุบุตร เวียงพล, ปิ่นอนงค์ วงษ์ชารี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุภาวดี บุษบงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ (1)เพื่อพัฒนาสมุนไพรในรูปแบบของผงสมุนไพรเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือน (2)เพื่อศึกษาสรรพคุณของสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการปวดท้องจากประจำเดือน

กลุ่มเป้าหมายของโครงงานคือ ผู้หญิงที่มีช่วงอายุในช่วงเจริญพันธ์ ผลของการดำเนินการโครงงานพบว่า ยังไม่สามารถทราบผลของโครงงานที่แน่นอนได้ ทราบเพียงแต่แนวโน้มความเป็นไปได้เพียงเท่านั้นเนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการ