ศึกษาผลหลังการปิดตาของสับปะรดที่มีต่อความหวาน ค่าpH และน้ำหนักของสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรภัทร ดากลาง, ชัชญา ก้อนคำ, จีรพัฒน์ จันทร์ศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ไชยบุตร, จักรรินทร์ เณรจาที

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงงานที่จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาประโยชน์ของตาสับปะรดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสับปะรด ตาสับปะรดซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ขึ้นอยู่บนผลสับปะรดเป็นจำนวนมากและยังไม่ทราบแน่ชัดเกี่ยวกับหน้าที่ และการทำงานของตาสับปะรดเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ในการเจริญเติบโตอย่างไร

ทางคณะผู้จัดทำจึงทำการศึกษาโดยการทดลองปลูกสับปะรดและทำการสังเกตข้อแตกต่างระหว่างสับปะรดที่ทำการปิดตาและสับปะรดที่เจริญเติบโตแบบปกติ โดยวิธีการปลูกสับปะรด การปลูกสามารถปลูกได้ง่ายโดยการฝังกลบหน่อหรือส่วนยอดของผลที่เรียกว่า จุก เปลือกของผลสับปะรดภายนอกมีลักษณะคล้ายตาล้อมรอบผลสับปะรดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เมื่อเจริญเป็นผลแล้วจะเจริญต่อไปโดยตาที่ลำต้นจะเติบโตเป็นต้นใหม่ได้อีก เมื่อทำการสังเกตลักษณะทางกายภาพจากการทดลองข้างต้นแล้ว ทางคณะผู้จัดทำจะนำสับปะรดทั้งสองลักษณะนั่นคือ ที่ทำการปิดตาแล้วและที่ไม่ได้ปิดตา มาทำการทดสอบลักษณะทางเคมี โดยการทดสอบค่า pH ค่าความเป็นกรด-เบส และน้ำหนักของสับปะรด ค่าความหวาน และนำข้อมูลวิเคราะห์และสรุปผล

หลังจากที่ทางคณะผู้จัดทำได้ทำการทดลองและได้ผลจากประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงานนี้คือเพื่อศึกษาค่าความเป็นกรด-เบส น้ำหนักผล และค่าความหวาน ของการปิดตาของสับปะรด อีกทั้งเพื่อได้ทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงของตาสับปะรดว่ามีหน้าที่และส่งผลต่อกระบวนการเจริญเติบโตอย่างไรในด้านค่าความเป็นกรดเบส น้ำหนักผล และค่าความหวาน และนำไปต่อยอดเป็นโครงงานแบบ biomimicry ต่อไป